Algemene voorwaarden van Oranje Blauw

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van CGV Oranje Blauw.

Aanmelding
Aanmelding als nieuw lid dient via het digitale formulier op de website van CGV Oranje Blauw te gebeuren. Met het volledig en juist invullen van het formulier gaat het nieuwe lid (vertegenwoordigd door ouder(s), voogd of verzorger) akkoord met deze voorwaarden. De ledenadministratie stuurt de inzender van het aanmeldformulier op het opgegeven e-mail adres een bevestiging, waarna de aanmelding definitief wordt.

Contributie
Contributie wordt maandelijks door automatische incasso geïncasseerd. Als de eerste les voor de 15e valt, is contributie verschuldigd over de hele maand; valt de eerste les na de 15e geldt voor die maand de halve contributie. Nieuwe deelnemers mogen één week op proef meetrainen.
Het inschrijfgeld is 7,50 euro en wordt bij de eerste incasso meegenomen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en wordt op de website gepubliceerd. In specifieke gevallen kan er een tegemoetkoming in de kosten door externe organisaties verzorgd worden. Zie de website voor meer informatie.

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van de recreatie kan voor 1 juli of 1 januari en opzegging van de selectie kan alleen voor 1 augustus, beide door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. De contributie blijft bij tussentijds opzeggen verschuldigd tot aan het eind van de periode. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.
Vermeld altijd de naam, lesdag(en) en lestijd(en) van het lid.
Bevestiging van opzegging gaat via e-mail.
Met betrekking tot bijzondere gevallen kunt u zich wenden tot de ledenadministratie.

Kleding
Het dragen van (speciale) sportkleding is tijdens de lessen verplicht. Zie voor details de website.

Slotbepalingen
Oranje Blauw is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of verlies van eigendommen van onze leden tijdens de turnlessen.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal het bestuur van CGV Oranje Blauw een bindend standpunt innemen en deze mededelen. Dit uiteraard in overleg met eventuele betrokkenen en met respect voor de wederzijdse belangen.
CGV Oranje Blauw is aangesloten bij de KNGU. CGV Oranje Blauw handelt daarmee tevens naar het Huishoudelijk Reglement van de KNGU. Meer informatie is te vinden op de website van de KNGU.