Disclaimer


Website
De website van CGV Oranje Blauw is bedoeld ter informatieverstrekking aan leden, en belangstellenden van CGV Oranje Blauw. Alle informatie binnen de website van CGV Oranje Blauw is met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van CGV Oranje Blauw. Hierbij is rekening gehouden met de gangbare normen en waarden van onze samenleving en met inachtneming van de integriteit van personen, groepen en instellingen.
Waar noodzakelijk gebleken, zal de inhoud van de website van CGV Oranje Blauw worden aangepast aan de laatste stand van zaken. Het bestuur van CGV Oranje Blauw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van het gebruik van haar website en de mogelijke gevolgen die voorvloeien uit de verstrekte informatie. De door CGV Oranje Blauw verstrekte informatie in officiële (nieuws)brieven is daarbij bindend. Mogelijke foutieve en/of onvolledige informatie zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden. Informatie betreffende het (activiteiten) programma is onder voorbehoud.
 
Cookies
Voor de functionaliteit van sommige onderdelen van de website en het kunnen verzamelen van niet persoonlijk herleidbare gegevens ter verbetering van de werking kunnen er 'cookies' op de computer van de gebruiker geplaatst worden. Nederlandse wetgeving naar de Europese richtlijn bepaalt dat zolang cookies niet herleidbaar zijn naar persoonlijke gegevens en/of de functionaliteit van de website dienen, niet expliciet de toestemming van de gebruiker behoeft. Binnen de website van CGV Oranje Blauw is dit van toepassing.
 
Privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                Via formulieren en E-mail ingebrachte en verzonden persoonlijke informatie zal met inachtneming van de privacy alleen voor de verenigingsadministratie gebruikt worden. Voor vragen en opmerkingen kan men zich wenden tot het bestuur.
 
Beelden
Foto's, video's en illustraties op de website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Dit behoudens beeldmateriaal, welke onder "download" beschikbaar gesteld zijn. Het geplaatste beeldmateriaal toont veelal onze leden en hun verrichtingen. Mocht een persoon in kwestie of de de ouders/verzorgers het niet eens zijn met de plaatsing, dan kan men zich wenden tot het bestuur met het verzoek dit beeldmateriaal te laten verwijderen.
 
Teksten
Als de auteur niet vermeld staat, is overname van de tekst geoorloofd zonder toestemming, mits de bron ("CGV Oranje Blauw") wordt vermeld. In alle andere gevallen moet voor eventuele overname van een tekst contact worden opgenomen met het bestuur.

Nijmegen, augustus 2012.

© CGV Oranje Blauw