Veiligheid en gedrag

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

· De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
· De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
· De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
· Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
· De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
· De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
· De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
· De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
· De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
· De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
· In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Oranje Blauw heeft per 1 januari 2021 een vertrouwenscontactpersoon. Zij wordt het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten rond pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Een vertrouwenpersoon hoort wat er aan de hand is en bespreekt met de melder de mogelijke vervolgstappen.

 Aannamebeleid

Wanneer nieuwe trainers of vrijwilligers interesse tonen om bij Oranje Blauw aan de slag te gaan, voeren enkele bestuursleden en de hoofdtrainer selectie of de hoofdtrainer recreatie een kennismakingsgesprek met hen. Daarin wordt onder meer besproken welke achtergrond, ervaring en opleiding zij hebben wat betreft het turnen en wat betreft de omgang met kinderen en jongeren.

Trainers en vrijwilligers komen bij Oranje Blauw praktisch altijd via het netwerk van onze train(st)ers binnen. Deze vormen dan ook een belangrijke bron van informatie over hun verwachte functioneren. Het aanvragen van een VOG maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.

 

Meer informatie over gedrag en gedragscodes

Gedragscodes voor sporters: https://centrumveiligesport.nl/gedragscodes-voor-sporters

Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

Gedragscodes voor functionarissen, bestuurders en werknemers: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters